ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 2006 - [875 - 885]

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Circulars Published in 2006 - [875 - 885]

සිරැසි පෙරහන     # පෙන්වන්න 
# ලිපි සිරැසිය
1 Commission Circular No: 885
2 Commission Circular No: 884
3 Commission Circular No: 883
4 Commission Circular No: 882
5 Commission Circular No: 881
6 Commission Circular No: 879
7 Commission Circular No: 880
8 Commission Circular No. 877
9 Commission Circular No: 878
10 Commission Circular No: 876
11 Commission Circular No: 875