ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 1998 - [724 - 744]

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Circulars Published in 1998 - [724 - 744]

සිරැසි පෙරහන     # පෙන්වන්න 
# ලිපි සිරැසිය
1 Commission Circular No: 741
2 Commission Circular No: 744
3 Commission Circular No: 743
4 Commission Circular No: 742
5 Commission Circular No: 740
6 Commission Circular No: 738
7 Commission Circular No: 739
8 Commission Circular No: 737
9 Commission Circular No: 736
10 Commission Circular No: 735
11 Commission Circular No: 734
12 Commission Circular No: 733
13 Commission Circular No: 730
14 Commission Circular No: 732
15 Commission Circular No: 729
16 Commission Circular No: 726
17 Commission Circular No: 727
18 Commission Circular No: 725
19 Commission Circular No: 724