ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 1994 - [594 - 616]

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Circulars Published in 1994 - [594 - 616]

සිරැසි පෙරහන     # පෙන්වන්න 
# ලිපි සිරැසිය
1 Commission Circular No: 616
2 Commission Circular No: 615
3 Commission Circular No: 614
4 Commission Circular No: 613
5 Commission Circular No: 612
6 Commission Circular No: 610
7 Commission Circular No: 609
8 Commission Circular No: 608
9 Commission Circular No: 606
10 Commission Circular No: 605
11 Commission Circular No: 602
12 Commission Circular No: 601
13 Commission Circular No: 600
14 Commission Circular No: 599
15 Commission Circular No: 598
16 Commission Circular No: 597
17 Commission Circular No: 596
18 Commission Circular No: 595
19 Commission Circular No: 594