ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 1992 - [502 - 552]

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Circulars Published in 1992 - [502 - 552]

සිරැසි පෙරහන     # පෙන්වන්න 
# ලිපි සිරැසිය
1 Commission Circular No: 552
2 Commission Circular No: 550
3 Commission Circular No: 551
4 Commission Circular No: 549
5 Commission Circular No: 548
6 Commission Circular No: 545
7 Commission Circular No: 546
8 Commission Circular No: 544
9 Commission Circular No: 543
10 Commission Circular No: 542
11 Commission Circular No: 541
12 Commission Circular No: 539
13 Commission Circular No: 538
14 Commission Circular No: 537
15 Commission Circular No: 536
16 Commission Circular No: 535
17 Commission Circular No: 534
18 Commission Circular No: 533
19 Commission Circular No: 532
20 Commission Circular No: 531
 
පිටුව 1 - මුලු පිටු 3 කින්