ඔබ සිටින්නේ : Research and Scholarships

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Foreign Scholarships

සිරැසි පෙරහන     # පෙන්වන්න 
# ලිපි සිරැසිය
1 චුලාබෝර්න් උපාධි ආයතනය, තායිලන්තය - පශ්චාත් උපාධි ශිෂ්‍යත්ව 2023
2 Study of U.S. Institutes for Scholars and Secondary Educators

වැඩිදුර විස්තර සඳහා

අන්තර්ජාතික සහයෝගිතා අංශය
විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව
අංක 20, වෝඩ් පෙදෙස,
කොළඹ 07.
ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථනය : ++94 11 2692234
ෆැක්ස් : ++94 11 2692234
ඊ-මේල්: icd@ugc.ac.lk


සම්බන්ධීකාරක

ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය චන්දන පී උඩවත්ත
දුරකථනය : +94 11 3092449
ෆැක්ස් : +94 11 22686041
ජංගම : 

ඊ-මේල්: