ඔබ සිටින්නේ : All Notices

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Notices to Universities

සිරැසි පෙරහන     # පෙන්වන්න 
# ලිපි සිරැසිය
1 Information on the Educational Opportunities in the Republic of Uzbekistan in the areas of Physical Education and Sports
2 Quality Assurance Council of UGC releases 2017 IR and PR reports
3 Reimbursement of Mahapola & Bursary
4 Works Conducted by UGC -2017
5 Local Authorities Elections - 2018
6 Progress Review on Construction Projects related to Technology Stream
7 Maintaining a Database for vehicles owned by Government Ministries, Departments, Corporations, Boards, all other Government Institutions and Projects
8 ආණ්ඩුවේ කටයුතු පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමේදී අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියා පටිපාටිය
9 රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලවල ආයතනික සමාලෝචන (IRs) සහ උපාධි පාඨමාලා සමාලෝචන (PRs) පැවැත්වීම සඳහා මාර්ගෝපදේශ
10 පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන වැඩසටහන් යෝජනා සහ බාහිර උපාධි වැඩසටහන් (EDP) යෝජනා ඇගයීම සඳහා ගෙවීම් යාන්ත්‍රණය
 
පිටුව 1 - මුලු පිටු 3 කින්

නවතම තොරතුරු