ඔබ සිටින්නේ : News and Events

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Events

INQAAHE/APQN සම්මන්ත්‍රණ 2019, ශ්‍රී ලංකාව


 

The University Grants Commission bid at the General Assembly of the INQAAHE biennial conference in Bahrain from 27th February to 2nd March to host the next biennial conference of INQAAHE in 2019 Sri Lanka. The UGC is pleased to announce that Sri Lanka won the bid beating two other countries.


 

 

Opening ceremony of the New Building

Opening ceremony of the New Building of the University Grants Commission (UGC) was held on 15th September 2017 at the UGC secretariat.

Professor Mohan de Silva, Chairman, Professor P. S. M. Gunaratne, Vice Chairman, Dr. Priyantha Premakumara, Secretary of the UGC, Heads of Departments, other officers and employees of the UGC were present.

 

INQAAHE CONFERENCE 2019, SRI LANKA

The University Grants Commission bid at the General Assembly of the INQAAHE biennial conference in Bahrain from 27th February to 2nd March to host the next biennial conference of INQAAHE in 2019 Sri Lanka. The UGC is pleased to announce that Sri Lanka won the bid beating two other countries.


 

ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභා සංචාරය


 

 
පිටුව 6 - මුලු පිටු 8 කින්

නවතම තොරතුරු

පුවත් සහ සිදුවීම්

විශේෂ නිවේදන

ප්‍රදාන සහ ශිෂ්‍යත්ව
සිදුවීම්

1 මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යාවේ ශත සංවත්සර සැමරුම - ලාංඡනය සහ වෙබ් අඩවිය එළි දැක්වීම
1 2020 උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව 2020/21 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය පිළිබඳ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව
1 2019 උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව 2019/20 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය පිළිබඳ වීඩියෝව.
1 ශ්‍රී ලාංකේය ඖෂධ පැළෑටි සංවර්ධන හා සංරක්ෂණ ව්‍යාපෘතිය
1 ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභා සංචාරය
 2 විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ නව සභාපති වැඩ භාර ගැනීම
 2 INQAAHE/APQN සම්මන්ත්‍රණ 2019, ශ්‍රී ලංකාව
 2 Presentation made by Chairman, UGC at the General Assembly of the INQAAHE biennial conference in Bahrain
 2 නව ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීමේ උත්සවය

පුවත්

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම