ඔබ සිටින්නේ : News and Events

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Events

SGVB  Preventing Sexual and Gender-based Violence
Strategies for Universities
 

New Secretary for the UGC

Dr. Priyantha Premakumara assumed duties as the Secretary of the University Grants Commission on 10th November 2014. Chairperson of the UGC, other high ranking officials and the staff of the UGC took part in the occasion.

Dr. Premakumara joined the UGC in April 1999 as an Assistant Secretary and was promoted to the post of Senior Assistant Secretary in January 2005. Then he was promoted to the post of Additional Secretary of Academic Affairs and University Admissions in October 2010. Dr. Premakumara was appointed as the Additional Secretary of the Human Resources in September 2011 and remained in both positions until he became the Secretary of the UGC.

We extend sincere best wishes to him for continued success and happiness in all his future endeavors.


 

Sri Lankan Medicinal Plants Development and Conservation Project - Planting of Medicinal Crops - 17.09.2020


With the participation of Chairman, Vice Chairperson, Secretary, and other staff of the UGC, an event of planting medicinal crops was taken place at the University Grants Commission premises on 17.09.2020 commemorating the 156th birth anniversary of Honorable Anagarika Dharmapala in line with the initiative taken by the State Ministry of Indigenous Medicine Promotion, Rural and Ayurvedic Hospitals Development & Community Health.

 

Specimen form for Special Intake 2022/2023


 

 

Members of the University Councils

Eastern University, Sri Lanka

Name Qualification & Position
His Excellency Archbishop Joseph Ponniah Archbishop of Batticaloa
Mr. S M Hussain Provincial Agriculture Director, Eastern – To assist Agriculture Faculty in providing on-farm training etc.
Professor G F Rajendram Former Vice-Chancellor, Eastern University, Sri Lanka (1995-1998)
Mr. M K Perinparaja Attorney-at-Law of Supreme Court of Sri Lanka, Notary Public & Commissioner of Oaths.
Dr. K Murugananthan Provincial Health Services Director– Eastern Province
Dr. M S Ibralebbe Director, Teaching Hospital – Batticaloa. Directly involved in providing clinical training to medical students of the Batticloa medical faculty
Mr. Manickam Uthayakumar Commissioner/ Municipal Council, Batticaloa
Mr. Anura Dissanayake Former Secretary, Ministry of Education, Addl Sec, Ministry of Education, Consultant, Transaction Manager, PERC
Mrs. P S M Charles District Secretary/ Government Agent - Batticaloa
Professor Uma Coomaraswamy Former Vice-Chancellor, The Open University of Sri Lanka
Mr. P A Hassan Fellow Institute of Financial Accounts (UK), MBA (UK), MPA (SJP). Presently the Director, TAIBAH Marketing (pvt) Ltd. SL. Also Director, Ampara District Chamber of Commerce & Industry.
Professor S Maunaguru Retired Professor of Fine Arts, Eastern University, Sri Lanka

 
පිටුව 7 - මුලු පිටු 8 කින්

නවතම තොරතුරු

පුවත් සහ සිදුවීම්

විශේෂ නිවේදන

ප්‍රදාන සහ ශිෂ්‍යත්ව
සිදුවීම්

1 මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යාවේ ශත සංවත්සර සැමරුම - ලාංඡනය සහ වෙබ් අඩවිය එළි දැක්වීම
1 2020 උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව 2020/21 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය පිළිබඳ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව
1 2019 උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව 2019/20 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය පිළිබඳ වීඩියෝව.
1 ශ්‍රී ලාංකේය ඖෂධ පැළෑටි සංවර්ධන හා සංරක්ෂණ ව්‍යාපෘතිය
1 ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභා සංචාරය
 2 විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ නව සභාපති වැඩ භාර ගැනීම
 2 INQAAHE/APQN සම්මන්ත්‍රණ 2019, ශ්‍රී ලංකාව
 2 Presentation made by Chairman, UGC at the General Assembly of the INQAAHE biennial conference in Bahrain
 2 නව ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීමේ උත්සවය

පුවත්

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම