ඔබ සිටින්නේ :

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Universities and Higher Educational Institutions established under the purview of the University Grants Commission

 

 
logo Sabaragamuwa University of Sri Lanka

Sabaragamuwa University of Sri Lanka

P.O Box 02, Belihuloya. 70140 ශ්‍රී ලංකාව
http://www.sab.ac.lk/

Faculty of Management Studies
P.O Box 02, Belihuloya 70140