ඔබ සිටින්නේ : All Notices India Technical Economic Cooperation (ITEC) සහ TCS of Colombo Plan (CP) ශිෂ්‍යත්ව යෝජනා ක්‍රමය යටතේ පුහුණු අවකාශ

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

India Technical Economic Cooperation (ITEC) සහ TCS of Colombo Plan (CP) ශිෂ්‍යත්ව යෝජනා ක්‍රමය යටතේ පුහුණු අවකාශ


Download:
Download this file (scan0062.pdf)Advertisement.pdf[ ]869 Kb
 

නවතම තොරතුරු


විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම