ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති සියලුම උසස් අධ්‍යාපන ආයතන සඳහා වූ ලිපි 2023 අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිපාලන නොවන අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල ස්ථාන මාරු

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිපාලන නොවන අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල ස්ථාන මාරු


Download:
Download this file (scan0027.pdf)Letter - English[ ]319 Kb
 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම